علم داده یک رشته جدید چند وجهی است که برای کسب بینش ازداده های پیچیده استفاده می شود.
دانشمندان داده از دانش استفاده می کنند. رشته های مانند: ریاضی ،احتمال و آماروبرنامه نویسی پایتون و دیگر موضوعات را می توانید در این سایت مطالعه کنید.

فهرست تمام زیر شاخه ها